Naujienos

 

Profesinio kryptingumo įvertinimo kuponas

kuo_esu173x122

Tai puiki dovana svarstantiems, kuria profesinės karjeros kryptimi pasukti.

Profesinio kryptingumo ir asmeninių savybių tyrimas bei specialisto konsultacija padės geriau pažinti savo interesus ir profesinį kryptingumą, atskleisti  charakterio savybes, supažindins su galimybėmis geriau pažinti profesijų pasaulį,  paanalizuoti savo patirtį bei gebėjimus. Tai padės pasirengti priimti atsakingą ir pagrįstą sprendimą.

 

 

Profesionalus asmeninių savybių ir interesų tyrimas bei mokinio ir jo tėvų konsultavimas.

Registruotis el. paštu: info@psichologai.lt arba tel.: +37061278165; +37061402581

Psichologijos paslaugų centras, E.Ožeškienės 14
Kupono kaina 60 eurų

 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI!

JEI SVARSTOTE, KOKIĄ PROFESIJĄ  AR VEIKLOS KRYPTĮ PASIRINKTI,
Jums apsispręsti padės profesionalus gebėjimų ir intelekto struktūros tyrimas ir psichologo konsultacija. Tyrimas atskleis stipriąsias gebėjimų puses (kalbinio, matematinio, praktinio, teorinio, erdvinio, loginio, analitinio mąstymo lygį), įgimto ar įgyto intelekto koeficientus (IQ) bei tai, kaip efektyviai panaudojate savo galimybes.

Tyrimo rezultatai pateikiami raštu ir aptariami su specialistu.

Tai leidžia prognozuoti profesinės karjeros sėkmę atitinkamose srityse ir apsispręsti planuojant karjerą.

 

Tyrimai vyksta  Psichologijos paslaugų centre Kaune,  E. Ožeškienės g. 14.

Registruotis tel. (37) 409270 arba mob. 8 614 02581.

 

 

Informacija apie Psichologijos paslaugų centro įvykdytus projektus

2015

„Laimingi vaikai – iššūkis tėvams ir globėjams“

            Šeimų konsultavimas vaikams planuojant profesinę karjerą

2015 metų rugsėjo – gruodžio mėn. “Psichologijos paslaugų centras” vykdė SADM finansuojamą  projektą: “„Laimingi vaikai – iššūkis tėvams ir globėjams“

Projekto tikslas – didinti paauglių sąmoningumą pasirengiant svarbiausiems gyvenimo sprendimams -  profesinės veiklos srities  ir sutuoktinio pasirinkimui, įtraukiant jų tėvus bei globėjus. Skatinti tėvus taikyti pozityvios tėvystės principus padedant vaikams pasirinkti profesiją.

 

Projekto veiklos įgyvendinimo santrauka.

Parengta ir išdalinta Jiezno gimnazijos tėvams atmintinė tėvams apie pozityvios tėvystės principų taikymą padedant vaikams pasirinkti profesiją ir pasirengiant šeimos kūrimui.

Jiezno vaikų globos namų auklėtiniams pravestas seminaras apie profesinės karjeros projektavimą bei pasirengimą šeimai “Savo ateitį renkuosi aš”. Dalyvavo 10 vyresnių klasių auklėtinių.

12 Jiezno vaikų globos namų auklėtinių suteiktos individualios konsultacijos karjeros projektavimo ir pasirengimo gyventi šeimoje klausimais. Pastaroji tema šiems jaunuoliams buvo aktuali ir juos sudomino.

Gimnazijos vyresnių klasių moksleivių tėvams pravestas seminaras apie pozityvios tėvystės principų taikymą padedant vaikams pasirinkti profesiją ir pasirengti gyventi šeimoje bei pasirinkti sutuoktinį.

Jiezno gimnazijos vyresnių klasių moksleiviui pravestas seminaras profesinės karjeros planavimo ir pasirengimo gyventi šeimoje klausimais: „Savo ateitį renkuosi aš“. Dalyvavo 20 moksleivių.

20 Jiezno gimnazijos moksleivių atliktas profesinio kryptingumo tyrimas, kuris mokiniams padėjo objektyviai įvertinti profesinius interesus atsižvelgiant į visą profesijų klasifikaciją pagal darbo objektus. Taip pat tyrime buvo naudota metodika, kuri padeda mokiniams  įvertinti savo profesinį asmenybės tipą, t.y. kokio pobūdžio veikloms jis linkęs ir labiau tinka pagal savo charakterį (pateikiant tų profesijų sąrašus).

Atliktų tyrimų rezultatai aptarti konsultacijų, kuriose buvo kviečiami dalyvauti tėvai, metu. Individualiose konsultacijose profesinės karjeros planavimo klausimais kartu su tėvais dalyvavo 17 Jiezno gimnazijos vyresnių klasių moksleivių. 6 moksleiviams konsultacijos profesijos pasirinkimo ir savo planų įgyvendinimo klausimais suteiktos individualiai.

Šių konsultacijų ir užsiėmimų metu paaiškėjo nagrinėjamų temų aktualumas tiek tėvams, tiek moksleiviams. Taip pat išryškėjo nepakankamas mokinių informuotumas apie profesijas, nepakankamas savęs pažinimo ir subrendimo profesijos pasirinkimui lygis. Mokiniai nesinaudoja arba nežino informacijos šaltinių apie profesijas, jų įgijimo sąlygas, mokymosi ir veiklos turinį. Mokiniai dar nelabai pasirengę objektyviai save įvertinti, apibūdinti savo charakterį, kuris svarbus profesinėje veikloje, kai kurie stokoja pasitikėjimo savo gebėjimais arba jų nelavino, nes neteisingai vertino savo profesinį kryptingumą ir nesirinko tinkamų mokymosi ir lavinimosi dalykų.

 

Projekto nauda dalyviams.

Nauda moksleivių tėvams.

Moksleivių tėvai supažindinti su galima tėvų teigiama ir neigiama įtaka vaikams renkantis profesiją. Supažindinti su pagalbos vaikams renkantis profesiją ir sutuoktinį galimybėmis, naudingais informacijos šaltiniais, vaikų lūkesčiais (kokios pagalbos vaikai tikisi iš tėvų renkantis profesiją). Tėvams suteikta informacija apie jų vaikų profesinį kryptingumą, bendrai aptartos iškylančios konkrečios problemos ir jų sprendimo galimybės.

Aptariant konsultacijų naudą, tėvai įvardino, kad geriau pažino savo vaikus, gavo patarimų ir sužinojo naudingų informacijos šaltinių.

 

Nauda moksleiviams.

Moksleiviai atliko profesinio kryptingumo nustatymo testus, pagal kurių rezultatus galėjo objektyviai įvertinti savo profesinių interesų kryptį bendroje profesijų klasifikavimo sistemoje. Šie tyrimai taip pat padėjo nustatyti jų dominuojantį profesinį asmenybės tipą, su jam būdingomis elgsenos ir asmeninėmis savybėmis. Nusistatę savo dominuojantį asmenybės tipą galėjo susipažinti, kokių profesijų sėkmingi atstovai priklauso šiam asmenybės tipui.

Be to, moksleiviai individualiai konsultuoti savo karjeros planavimo klausimais, iškylančių ir numatomų kliūčių įgyvendinant savo karjeros planus įveikimo galimybėmis ir būdais. Konsultacijų metu atsiskleisdavo ir asmeninio bei tarpasmeninio pobūdžio sunkumai (pvz. nepasitikėjimo savimi, savo gebėjimais, negalėjimo juos objektyviai įvertinti, nepakankamo atsparumo stresui, santykių su svarbiais asmenimis ir pan.), kurie buvo analizuojami ir aptariamos jų sprendimo galimybės.  Tačiau dėl konfidencialumo laikymosi taisyklės konkrečių pavyzdžių pateikti negalime.

 

Jiezno vaikų globos namų auklėtiniams, kurie uždavė daug klausimų apie tėvų ir kitų stebimų šeimų pavyzdžio įtaką, paties žmogaus galimybes priimti pozityvius sprendimus, dalyvavimas seminaruose ir konsultacijose psichologais padėjo sąmoningiau vertinti savo pasirengimą gyventi šeimoje.

2014

Informacija apie Psichologijos paslaugų centro įvykdytą projektą “Šeimų konsultavimas vaikams planuojant profesinę karjerą – pagrindą savarankiškai ir gyvybingai jaunai šeimai.”

  Šeimų konsultavimas vaikams planuojant profesinę karjerą

2014 metų rugsėjo – gruodžio mėn. “Psichologijos paslaugų centras” vykdė SADM finansuojamą  projektą: “Šeimų konsultavimas vaikams planuojant profesinę karjerą – pagrindą savarankiškai ir gyvybingai jaunai šeimai.”

Projekto tikslas - plėtoti pozityvią tėvystę stiprinant tėvų gebėjimą padėti vaikams priimti tinkamus karjeros sprendimus bei padėti vyresnių klasių mokiniams pasirengti pagrįstai ir atsakingai planuoti profesinę karjerą.

Tuo tikslu dviems Kauno miesto mokykloms pasiūlyta suteikti vyresnių klasių mokinių šeimoms profesinės karjeros konsultavimo paslaugas ir plėtoti pozityvios tėvystės principus padedant vaikams pasirinkti profesiją. Paslaugos suteiktos 40 mokinių ir 50 mokinių tėvų iš Kauno „Saulės“ ir VDU „Rasos“ gimnazijų antrųjų klasių.

Psichologijos paslaugų centro konsultantai naudodami psichologinius testus moksleiviams atliko profesinio kryptingumo ir asmeninių savybių, svarbių profesinėje veikloje, tyrimą. Šių tyrimų rezultatai kiekvieno moksleivio šeimos konsultacijos metu buvo pristatomi ir aptariami. Konsultacijos metu tėvai turėjo galimybę giliau pažinti savo vaikus, jų brandumo ir pasirengimo profesinei karjerai lygį, jų atsiskleidžiančias asmenines savybes ir interesus. Konsultacijos eigoje buvo skatinamas dialogas tarp tėvų ir vaikų, primenami pozityvios tėvystės principai, jų taikymas padedant vaikui planuoti profesinę karjerą. Šeimoms pateikti aprašyti profesinio kryptingumo tyrimo rezultatai ir naudingos informacijos planuojant profesinę karjerą šaltinių sąrašas. Taip pat išdalintos projekto lėšomis parengtos atmintinės tėvams “Pozityvi tėvystė. Tėvų pagalba vaikams planuojant  karjerą“.

Projekto nauda dalyviams.

Šeimos konsultacijos prasmę ir naudą  tėvai vertino atsakydami į kelis anketos klausimus. Apibendrinus apklausos rezultatus gauti šie vertinimai (10 balų sistemoj):

 • Sužinojau daugiau apie sūnaus (dukters) profesinius interesus ir asmenines savybes – 8,9 balo.
 • Gauta informacija naudinga renkantis  profesinės veiklos kryptį – 9,6 balo.
 • Kaip vertinate tėvų dalyvavimą šioje konsultacijoje? – 9,7 balo
 • Ar rekomenduotumėte tokio pobūdžio tyrimus ir konsultacijas kitiems mokiniams ir jų tėvams?- 9,9 balo.

Kaip matosi iš apklausos rezultatų, tėvai aukštai įvertino profesinio kryptingumo, asmeninių savybių tyrimų ir šeimos konsultacijų naudingumą. Tai  taip pat parodo tėvų atsiliepimai, kurių pavyzdžius čia pateikiame:

 • Labai džiaugiuosi, kad turėjome tokią galimybę pasikalbėti su profesionalu, kuris objektyviai gali įvertinti situaciją.
 • Ačiū už naudingą informaciją.
 • Manau, kiekvienas mokinys, turintis sunkumų, turėtų dalyvauti šiame susitikime.
  • Gera pasitikrinti savo nuomonę su psichologo nuomone.
  • Apie šias konsultacijas buvome jau girdėję ir planavome dalyvauti. Labai smagu, kad pavyko dalyvauti projekte.
  • Labai dėkoju už įdomią paskaitą (konsultaciją). Ačiū!

 

Veiklos tęstinumas

Siūlome Kauno miesto mokykloms platinti mokinių tėvų tarpe informaciją apie tokio pobūdžio konsultacijų galimybes. Atkreipiame dėmesį, kad nedidelė dalis tėvų gali ir nori skirti lėšas šioms konsultacijoms. Šis projektas parodė, kad kai paslaugą finansuoja valstybės biudžetas, ja naudojasi labai didelė dalis informaciją gavusių moksleivių ir jų tėvų. Siūlome skatinti mokyklose vyresnių klasių moksleivius ir jų tėvus  naudotis profesionalių psichologų ir karjeros konsultantų paslaugomis bent dalinai finansuojant šią paslaugą ir mokinio krepšelio ar kitų finansavimo šaltinių.